Liturgický kalendár

Aktivity

Predmanželské náuky

Predmanželské náuky v našej farnosti budú v sobotu o 9:30 na farskom úrade v Ludrovej v termínoch 01.februára 2020 (morálka, vierouka) a 15. februára 2020 (manželské právo).   

Snúbenci  v rámci prípravy na sviatosť manželstva tiež absolvujú prednášky z Manželskej etiky a Komunikácie na farskom úrade v Ružomberku podľa ich rozpisu termínov, ktoré sú uverejnené v nasledujúcom obrázku a na ich internetovej stránke.

XII. farský ples

Duchovné cvičenia v Smižanoch

Detské stretká

Naša farnosť spolu s našimi animátormi organizuje pravidelné detské stretká každý piatok o 16:30 vo farskom domčeku v Ludrovej. Na detské stretká pozývame deti prvého až siedmeho ročníka základnej školy. Naši animátori sa tešia na spoločné stretnutia.

Diecézna škola viery

Druhý ročník Diecéznej školy viery sa bude konať vo štvrtok v nasledujúcich termínoch: 19. september; 17. október; 21. november 2019; 16. január; 20. február; 19. marec; 28. máj 2020. Začína sa svätou omšou o 16:00 vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

List spišského diecézneho biskupa veriacim diecézy k DŠV II.

Milí bratia a sestry!

Na začiatku nového školského roku vás opäť pozdravujem z príležitosti otvorenia druhého ročníka našej Diecéznej školy viery. Chceme ďalej pokračovať v projekte, ktorý sme s Božou pomocou začali pred rokom. Doteraz sme spoznávali náuku Katolíckej cirkvi o sviatostiach a s radosťou môžem konštatovať, že sa ukázali veľmi dobré výsledky. Túto tému absolvovali mnohí z vás a záverečný certifikát si prevzalo takmer tisíc účastníkov. Ďakujem vám všetkým, tak účastníkom, ako aj prednášajúcim a najmä všetkým tým, ktorí sa pričinili o zabezpečenie vhodných podmienok, teda pánom dekanom, ich kaplánom, ako aj ďalším kňazom a dobrovoľníkom za všetku ich námahu.

V tomto školskom roku chceme formáciu dospelých zamerať na prikázania. Téme sme dali spoločný názov Život s Kristom. Predmetom úvah a diskusií budú Božie prikázania a z cirkevných príkazov budú preberané niektoré dôležité otázky. K týmto témam sa nám treba neustále vracať a pýtať sa na vnútorný dôvod toho, prečo máme a chceme konať tak, a nie inak, aby nám náš praktický náboženský život prinášal radosť, pocit zmysluplnosti a jasnej, zdôvodnenej orientácie života ako takého. Teda pôjde o správne rozlišovanie.

Tretí štvrtok v septembri, t. j. 19. septembra 2019 sa uskutočnia prvé prednášky na určených miestach po sv. omšiach. Prednášky budú trvať 40 minút a potom bude 20 minút vyhradených pre diskusiu. Naplánovali sme sedem stretnutí, ktoré sa uskutočnia na tých istých miestach ako doteraz. Pripravili sme plagát, ktorý bude po celý rok na vašej farskej nástenke, zjednodušili sme evidenciu účastníkov a do tejto školy viery chceme intenzívnejšie zapojiť aj našich kňazov. Termíny a miesta prednášok, ako aj začiatky bohoslužieb sú uvedené na účastníckej kartičke, ktorú dostanete na prvom stretnutí a taktiež na plagátoch, ktoré budú na farských nástenkách v celej diecéze.

Pozývam vás teda, aby ste sa čím viacerí zapojili do tejto formácie dospelých.

Verím, že aj druhý ročník Diecéznej školy viery nám prinesie bohaté duchovné ovocie.

Všetkých vás uisťujem o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.

+ Mons. Štefan Sečka

spišský diecézny biskup

Kurz prípravy na manželstvo