Kresťanský pohreb

Cirkev, ktorá ako matka(1020) sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala „do Otcových rúk“.(627) V Kristovi obetuje Otcovi dieťa jeho milosti a v nádeji ukladá do zeme semeno tela, ktoré vstane v sláve. Toto obetovanie sa plne slávi v eucharistickej obete; požehnania pred jej slávením a po ňom sú sväteniny.“ KKC 1683

Kresťanským pohrebom preukazujeme mŕtvemu ľudskému telu príslušnú úctu, lebo v ňom prebývala nesmrteľná duša. Pri pohrebe vzdávame Bohu vďaky za život zosnulého a prosíme o milosrdenstvo pre zosnulého. Kresťanský pohreb nie je len priestorom poslednej rozlúčky so zosnulým, ale aj vyjadrením kresťanskej nádeje na večný život a vzkriesenie, ktoré plynú z Kristovej smrti a zmŕtvychvstania.

Pozostalí prídu nahlásiť úmrtie svojho príbuzného na farský úrad, kde si dohodnú miesto, dátum a čas pohrebu. Zároveň je potrebné, aby pozostalí so sebou priniesli aj list o prehliadke mŕtveho. Najskorší termín pohrebu môže byť až po uplynutí 48 hodín od okamihu smrti s tým, že v nedeľu sa v našej farnosti nepochováva.