Sviatosť manželstva

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou dôverné celoživotné spoločenstvo života a lásky, ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi. Svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Manželskú zmluvu medzi pokrstenými Kristus Pán povýšil na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou.“

(porov.  Katechizmus katolíckej Cirkvi 1660, Kódex kanonického práva 1983, kán. 1055 §2)

Slávenie sviatosti manželstva:

Sviatosť manželstva sa vysluhuje každú sobotu okrem adventného a pôstneho obdobia.

Žiadosť o sviatosť manželstva:

Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa môžu prihlásiť na farskom úrade čo najskôr, avšak najneskôr 3 mesiace pred plánovaným dňom sobáša.

O sviatosť manželstva žiadajú jedine snúbenci.

K zápisu sa od obidvoch vyžaduje krstný list. Tí, ktorí boli pokrstení vo farnosti Ludrová si nemusia žiadať zvlášť krstný list. Tí, ktorí boli pokrstení v inej farnosti si v tejto farnosti vyžiadajú krstný list určený pre sviatosť manželstva. Krstný list nesmie byť ku dňu uzatvárania manželstva starší ako pol roka. Pri sobáši musia byť dvaja svedkovia. Pri zápise je potrebné tiež uviesť meno, priezvisko, zamestnanie, náboženstvo,trvalé bydlisko a rodné číslo svedkov.

Zároveň sú snúbenci povinní aspoň 1 mesiac pred termínom sobáša spísať na Matričnom úrade Žiadosť o uzavretie manželstva. Pre našu farnosť Ludrová a filiáky Liptovská Štiavnica a Štiavnička je kompetentný matričný úrad v Ružomberku. Potrebujú k tomu svoj rodný list, občiansky preukaz.

Príprava na slávenie sviatosti manželstva:

Kánon 1063 CIC 1983 ukladá duchovným pastierom povinnosť starať sa, aby vlastné cirkevné spoločenstvo poskytovalo veriacim pomoc, ktorou sa manželský stav má uchovávať v kresťanskom duchu a napredovať v dokonalosti. A v druhom bode tohto predpisu sa píše, že túto pomoc treba predovšetkým poskytovať  osobnou prípravou na uzavretie manželstva, ktorou sa snúbenci majú uspôsobiť na svätosť a povinnosti svojho nového stavu.

(porov. kán.1063 CIC 1983)

Táto predmanželská príprava sa v našej farnosti koná so snúbencami jednotlivo podľa času, kedy snúbenci majú uzavrieť sviatosť manželstva. Predmanželská príprava sa koná na fare. Ak to okolnosti vyžadujú, môžu snúbenci po dohode s farárom absolvovať predmanželskú prípravu aj na inom mieste a priniesť o tom potvrdenie. V ponuke sú aj víkendové pobyty v našej diecéze, ako aj v iných diecézach Slovenska. Bližšie informácie môžete nájsť na stránke http://www.domanzelstva.sk/.

Príprava na manželstvo

Predmanželské náuky v našej farnosti sú z morálky, vierouky a manželského práva.

Snúbenci  v rámci prípravy na sviatosť manželstva tiež absolvujú prednášky z Manželskej etiky a Komunikácie na farskom úrade v Ružomberku podľa ich rozpisu termínov, ktoré sú uverejnené nižšie a na ich internetovej stránke.