Príprava k sviatosti birmovania 2022

Milí birmovanci.

֎ OZNAM PRE BIRMOVANCOV !!!!

֎ Náuka a stretnutie všetkých birmovancov: V sobotu 14. mája 2022 o 9:30 h. bude vo farskom kostole v Ludrovej náuka a nácvik k obradu sviatosti birmovania pre všetkých birmovancov z našej farnosti. Prosím, aby si všetci birmovanci zariadili svoje povinnosti tak, aby boli na tomto dôležitom stretnutí.

֎ Údaje o birmovnom rodičovi?

Na stretnutí vo februári si birmovanci vzali od animátora tlačivo (A5), na ktoré čitateľne, najlepšie paličkovým písmom vypíšu údaje o svojom birmovnom rodičovi. Následne, tí birmovanci, ktorých birmovný rodič bol pokrstený vo farnosti Ludrová a je zapísaný v našej matrike nemusia lístok prinášať na faru, aby ho potvrdili. Urobí sa to následne po odovzdaní lístkov. Tí birmovanci, ktorých birmovný rodič bol pokrtsený v inej farnosti si lístok nechajú potvrdiť v tej konkrétnej farnosti, kde bol birmovný rodič pokrstený.

Dospelí birmovanci si tento lístok môžu vyzdvihnúť v sakristii v jednotlivých kostoloch farnosti.

Vyplnené lístky o birmovnom rodičovi prosím priniesť na stretnutia v marci. Najneskôr priniesť osobne kňazovi do konca marca.

Prosím, aby ste si vybrali birmovného rodiča podľa predpisov Cirkvi, ktoré uvádza Kódex kánonického práva, čo je uvedenie nižšie.

֎ Kto môže byť birmovným rodičom?

  • má byť praktizujúci katolík, po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie (môže byť muž, alebo žena);
  • zavŕšil šestnásty rok života;
  • má byť určený samotným birmovancom, alebo jeho rodičmi (pokiaľ je birmovanec ešte dieťa);
  • má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu;
  • pokiaľ je ženatý, musí mať manželstvo uzatvorené v katolíckom obrade,
  • nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca;
  • nesmie byť v cirkevnom treste, alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený, alebo žije len v civilnom manželstve, alebo voľnom zväzku ako dru a družka);
  • odporúča sa, aby bol birmovným rodičom krstný rodič birmovanca;

Pozn.: kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť birmovným rodičom !

֎ TÉMY NA PRÍPRAVU REFERÁTU PRE BIRMOVANCOV

V druhej časti našej prípravy ku sviatosti birmovania si birmovanec pripraví referát o svojom birmovnom patrónovi, ktorého si vybral. Referát, prosím, napísať ručne minimálne na 1 stranu A4. V závere referátu, prosím, napísať, prečo som si konkrétneho svätca vybral za svojho birmovného patróna.

Referát o svojom birmovnom patrónovi prosím odovzdať na stretnutí v marci !

Návrat hore