kresťanský pohreb

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 1683

Cirkev, ktorá ako matka(1020) sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala „do Otcových rúk“.(627) V Kristovi obetuje Otcovi dieťa jeho milosti a v nádeji ukladá do zeme semeno tela, ktoré vstane v sláve. Toto obetovanie sa plne slávi v eucharistickej obete; požehnania pred jej slávením a po ňom sú sväteniny.” KKC 1683

O KRESŤANSKOM POHREBE

Kresťanským pohrebom preukazujeme mŕtvemu ľudskému telu príslušnú úctu, lebo v ňom prebývala nesmrteľná duša. Pri pohrebe vzdávame Bohu vďaky za život zosnulého a prosíme o milosrdenstvo pre zosnulého. Kresťanský pohreb nie je len priestorom poslednej rozlúčky so zosnulým, ale aj vyjadrením kresťanskej nádeje na večný život a vzkriesenie, ktoré plynú z Kristovej smrti a zmŕtvychvstania.

KRESŤANSKÝ POHREB V NAŠEJ FARNOSTI

Pozostalí prídu nahlásiť úmrtie svojho príbuzného na farský úrad, kde si dohodnú miesto, dátum a čas pohrebu. Zároveň je potrebné, aby pozostalí so sebou priniesli aj list o prehliadke mŕtveho. Najskorší termín pohrebu môže byť až po uplynutí 48 hodín od okamihu smrti s tým, že v nedeľu sa v našej farnosti nepochováva.

Návrat hore