SVIATOSŤ KRSTU

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 1213

„Svätý krst ako sviatosť znovuzrodenia je základom celého kresťanského života, vstupnou  bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.“

KÁNON 849 CIC 1983

Krst, brána sviatostí, nevyhnutný na spásu, skutočne alebo v túžbe, ktorým sa ľudia oslobodzujú od hriechov, preporodzujú sa na Božie deti a nezmazateľným znakom pripodobnení Kristovi sa včleňujú do Cirkvi, sa platne udeľuje iba krstením pravou vodou s náležitou slovnou formou.

ŽIADOSŤ O UDELENIE SVIATOSTI KRSTU

Podľa kánona 867 §1 CIC 1983 o udelenie sviatosti krstu pre maloleté dieťa žiadajú jedine rodičia dieťaťa. V prípade dospelého záujemcu o krst žiada o vyslúženie tejto sviatosti on sám. K zápisu sa vyžaduje rodný list dieťaťa a identifikačná karta (občiansky preukaz) jedného z rodičov. Tiež je potrebné vedieť údaje o krstných rodičoch (meno, priezvisko, povolanie, presnú adresu bydliska). Ak je krstný rodič taký, ktorého farár nepozná, alebo existuje pochybnosť že spĺňa podmienky byť krstným rodičom je potrebné priniesť potvrdenie z farského úradu kde bol krstný rodič pokrstený o jeho prijatých sviatostiach.

VYSLUHOVANIE KRSTU

Podľa kánona 856 CIC 1983  sa sviatosť krstu môže vysluhovať v ktorýkoľvek deň, predsa sa nástojčivo odporúča, aby sa sviatosť krstu vysluhoval v nedeľu. Podľa kánona 857 §2 sviatosť krstu sa má vysluhovať vo farskom kostole ak ide o dospelého krstenca. Dieťa má byť pokrstené vo vlastnom (farskom) kostole jeho rodičov.

PREDKRSTNÁ NÁUKA

Predkrstná náuka – vyžadovaná Cirkvou na základe kánona 851 §2 CIC 1983 – sa koná v sobotu pred krstom o 9:00 hod. Stretnutie rodičov a krstných rodičov je na fare. Zúčastniť sa jej majú rodičia a krstní rodičia dieťaťa, ktoré má byť pokrstené.

KRSTNÍ RODIČIA

Katechizmus Katolíckej Cirkvi o krstných rodičoch hovorí: „Krstní rodičia majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstnenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života.“ (porov. KKC 1255)

PODMIENKY KRSTNÝCH RODIČOV PODĽA KÓDEXU KANONICKÉHO PRÁVA
V KÁNONE 874

  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu
  2. aby zavŕšil šestnásty rok života
  3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať, teda ak žije v manželstve, má to byť manželstvo sviatostné (uzatvorené v kostole)
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným
  5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca
Návrat hore