sviatosť birmovania

KTO MôŽE PRIJAŤ SVIATOSŤ BIRMOVANIA?

Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Keďže krst, birmovanie a Eucharistia tvoria jednotu, „veriaci sú povinní prijať túto sviatosť vo vhodnom čase“, lebo sviatosť krstu je síce bez birmovania a Eucharistie platná a účinná, ale uvádzanie do kresťanského života ostáva neúplné (KKC 1286).
Birmovanec pred prijatím sviatosti birmovania má byť v stave milosti posväcujúcej, preto má pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa očistil vzhľadom na prijatie daru Ducha Svätého. Horlivejšia modlitba ho má pripraviť, aby poslušne a ochotne prijal silu a milosti Ducha Svätého (porov.: KKC 1310).

PODMIENKY PRIJATIA
SVIATOSTI BIRMOVANIA
počas prípravy

 • prijatie sviatosti krstu a Eucharistie;
 • účasť na sv. omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky;
 • aspoň raz do mesiaca prijatie sviatosti zmierenia;
 • u žiakov pravidelná účasť na hodinách náboženskej výchovy a účasť na stretnutiach v rámci prípravy na birmovku;
 • u ostatných účasť na pravidelných stretnutiach v rámci prípravy na birmovku;
 • absolvovanie víkendovej duchovnej obnovy;
 • účasť na pastoračných aktivitách farnosti.
 • výber
  birmovného mena a
  birmovného patróna

  Birmovné meno si birmovanec vyberá zo zoznamu svätých alebo blahoslavených. Život a svedectvo viery svätého, alebo blahoslaveného by malo birmovanca osloviť natoľko, aby
  sa bližšie oboznámil s jeho životom a aby sa birmovný patrón stal preňho vzorom kresťanského života.

  Birmovanec vo voľbe birmovného patróna by mal byť slobodný. V prípade nerozhodnosti pri výbere birmovného patróna sa môže poradiť s inými, ale nemal by byť nikým nútený ani obmedzovaný v tom, koho si vyvolí.

  Odporúča sa, aby birmovanec, skôr ako sa definitívne rozhodne pre niektorého birmovného patróna, prečítal jeho životopis.
  Pozn.: Meno birmovného patróna by malo byť iné ako meno krstného patróna birmovanca.

  kto môže byť birmovným rodičom?

  • má byť praktizujúci katolík, po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie (môže byť muž, alebo žena);
  • zavŕšil šestnásty rok života;
  • má byť určený samotným birmovancom, alebo jeho rodičmi (pokiaľ je birmovanec ešte dieťa);
  • má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu;
  • pokiaľ je ženatý, musí mať manželstvo uzatvorené v katolíckom obrade,
  • nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca;
  • nesmie byť v cirkevnom treste, alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený);
  • odporúča sa, aby bol birmovným rodičom krstný rodič birmovanca;

  Pozn.: kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť birmovným rodičom.

  Návrat hore