sviatosť manŽelstva

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 1660
KÓDEX KANONICKÉHO PRÁVA 198,
kán. 1055 §2

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou dôverné celoživotné spoločenstvo života a lásky, ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi. Svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Manželskú zmluvu medzi pokrstenými Kristus Pán povýšil na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou.“

OBDOBIE VYSLUHOVANIA

Sviatosť manželstva sa vysluhuje každú sobotu okrem adventného a pôstneho obdobia.

MIESTO VYSLUHOVANIA
V NAŠEJ FARNOSTI

Vo farnosti Ludrová pre vysluhovanie sviatosti manželstva využívame farský kostol Všetkých svätých v obci Ludrová; filiálny kostol Navštívenia Panny Márie v Liptovskej Štiavnici a filiálny kostol Svätej rodiny v Štiavničke.

FARNOSŤ LUDROVÁ NEVYKONÁVA
ŽIADNE BOHOSLUŽBY
V KOSTOLE VŠETKÝCH SVäTÝCH

Farnosť Ludrová v kostole Všetkých svätých na Kúte nevykonáva žiadne bohoslužby a liturgické slávenia. Teda ani sobáše. Tento kostol je vyčlenený ako múzeum a patrí Liptovskému múzeu a nie je prispôsobený a zariadený na slávenie bohoslužieb a liturgických slávností. Je vyňatý, teda desakralizovaný a teda už nie je určený pre liturgické slávenia.

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA
PRE KATOLÍKA, KTORÝ ŽIADA
VYSLÚŽENIE SOBÁŠA
(CODEX IURIS CANONICI 1983)

  1. Kán. 1115
    Manželstvá sa majú sláviť vo farnosti, v ktorej jedna z uzavierajúcich stránok má trvalé alebo prechodné bydlisko alebo sa tam mesiac zdržiava, alebo ak ide o potulných, vo farnosti, kde sa práve zdržiavajú; s povolením vlastného ordinára alebo vlastného farára sa môžu sláviť inde.
  2. Kán. 1118 – § 1.
    Manželstvo medzi katolíkmi alebo medzi katolíckou stránkou a nekatolíckou pokrstenou stránkou sa má sláviť vo farskom kostole; v inom kostole alebo kaplnke sa môže sláviť s dovolením miestneho ordinára alebo farára.§ 2. Miestny ordinár môže dovoliť, aby sa manželstvo slávilo na inom vhodnom mieste.§ 3. Manželstvo medzi katolíckou stránkou a nepokrstenou stránkou sa môže sláviť v kostole alebo na inom vhodnom mieste.

Pri uzatváraní manželstva je potrebné zobrať do úvahy uvedené kánony. Všetky ostatné úkony ohľadom zápisu sobáša, dokumentácie k sobášu, predmanželskej prípravy sa konajú vo farnosti kde sa konkrétny sobáš koná.

Žiadosť o sviatosť manželstva

Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa môžu prihlásiť na farskom úrade čo najskôr, avšak najneskôr 3 mesiace pred plánovaným dňom sobáša.

O sviatosť manželstva žiadajú jedine snúbenci.

K zápisu sa od obidvoch vyžaduje krstný list. Tí, ktorí boli pokrstení vo farnosti Ludrová si nemusia žiadať zvlášť krstný list. Tí, ktorí boli pokrstení v inej farnosti si v tejto farnosti vyžiadajú krstný list určený pre sviatosť manželstva. Krstný list nesmie byť ku dňu uzatvárania manželstva starší ako pol roka. Pri sobáši musia byť dvaja svedkovia. Pri zápise je potrebné tiež uviesť meno, priezvisko, zamestnanie, náboženstvo,trvalé bydlisko a rodné číslo svedkov.

Zároveň sú snúbenci povinní aspoň 1 mesiac pred termínom sobáša spísať na Matričnom úrade Žiadosť o uzavretie manželstva. Pre našu farnosť Ludrová a filiáky Liptovská Štiavnica a Štiavnička je kompetentný matričný úrad v Ružomberku. Potrebujú k tomu svoj rodný list, občiansky preukaz.

príprava na
slávenie sviatosti manželstva
(porov. kán.1063 CIC 1983)

Kánon 1063 CIC 1983 ukladá duchovným pastierom povinnosť starať sa, aby vlastné cirkevné spoločenstvo poskytovalo veriacim pomoc, ktorou sa manželský stav má uchovávať v kresťanskom duchu a napredovať v dokonalosti. A v druhom bode tohto predpisu sa píše, že túto pomoc treba predovšetkým poskytovať  osobnou prípravou na uzavretie manželstva, ktorou sa snúbenci majú uspôsobiť na svätosť a povinnosti svojho nového stavu.

príprava v našej farnosti

Kánon 1063 CIC 1983 ukladá duchovným pastierom povinnosť starať sa, aby vlastné cirkevné spoločenstvo poskytovalo veriacim pomoc, ktorou sa manželský stav má uchovávať v kresťanskom duchu a napredovať v dokonalosti. A v druhom bode tohto predpisu sa píše, že túto pomoc treba predovšetkým poskytovať  osobnou prípravou na uzavretie manželstva, ktorou sa snúbenci majú uspôsobiť na svätosť a povinnosti svojho nového stavu.

Táto predmanželská príprava sa v našej farnosti koná so snúbencami jednotlivo podľa času, kedy snúbenci majú uzavrieť sviatosť manželstva. Predmanželská príprava sa koná na fare. Ak to okolnosti vyžadujú, môžu snúbenci po dohode s farárom absolvovať predmanželskú prípravu aj na inom mieste a priniesť o tom potvrdenie. V ponuke sú aj víkendové pobyty v našej diecéze, ako aj v iných diecézach Slovenska. Bližšie informácie môžete nájsť na stránke http://www.domanzelstva.sk

náplň predmanželských príprav

Predmanželské náuky v našej farnosti sú z morálky, vierouky a manželského práva.

Snúbenci  v rámci prípravy na sviatosť manželstva tiež absolvujú prednášky z Manželskej etiky a Komunikácie na farskom úrade v Ružomberku podľa ich rozpisu termínov, ktoré sú uverejnené nižšie a na ich internetovej stránke.

Návrat hore