sviatosť eucharistie

O SVIATOSTI EUCHARISTIE

Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

USTANOVENIE EUCHARISTICKEJ OBETY

Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.

KRESŤANSKÝ ŽIVOT A EUCHARISTIA

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka. (porov.  Katechizmus katolíckej Cirkvi 1322; 1323; 1324; Kódex kanonického práva 1983, kán. 912 – 914 )

PRÍPRAVA V NAŠEJ FARNOSTI

Na prvé sväté prijímanie sa v našej farnosti pripravujú žiaci v 3. ročníku Základnej školy. Táto príprava prebieha súčasne v troch fázach.

  1. Rodinná katechéza – dieťa vidí príklad sviatostného života vo svojej rodine, zvlášť u svojich rodičov
  2. Školská katechéza – dieťa sa pripravuje v škole počas vyučovania náboženstva
  3. Farské aktivity – dieťa sa zúčastňuje na farských aktivitách, zvlášť na svätej omši za účasti detí

K prvému svätému prijímaniu sa po dohode s p. farárom môžu pripravovať aj dospelí, ktorí ešte nepriali prvé sväté prijímanie a sú pokrstení.

PRIHLÁSENIE

Rodičia sú oboznámení na začiatku školského roka o priebehu prípravy tretiakov na prvé sväté prijímanie.

Návrat hore