2. nedeľa v cezročnom období

sv. omša nedeľa 17. januára 2021

https://www.facebook.com/FarnostLudrova/videos/162157408665546

Našli sme Mesiáša. Povolanie svätého Petra a svätého Ondreja. Obraz Bernarda Strozziho

Ikona sv. Jozefa

Podkladom ikony je zlatá farba, ktorá na ikonách vyjadruje prináležitosť k Bohu. Preto odev Ježiša Krista je zlatý, lebo je Božím Synom. Jozefov odev je kombináciou modrej a červenej farby. Modrá je nebeskou farbou. Vyjadruje svätosť človeka. Červená je farbou obety ale aj horlivosti a Ducha Svätého. V ľavom hornom rohu je ruka, ktorá ukazuje 3 prsty. Je to symbol Najsvätejšej Trojice – Otca, Syna a Ducha Svätého. Celé dielo spásy je Božím dielom. Prsty palca a prstenníka, ktoré nevidieť na obraze, sú spojené, lebo vyjadrujú dve prirodzenosti spojené v jednej z osôb Trojice – Pána Ježiša, ktorý má božskú a ľudskú prirodzenosť. Ruka je v polohe požehnania, tzn. všetko sa deje v súlade s Božou vôľou. Ježiš svoj pohľad upiera na ruku, lebo je Synom nebeského Otca. Prišiel na svet, aby plnil Otcovu vôľu. Dieťa je zobrazené tak, že sedí. Táto poloha je znamením vyučovania. Pán Ježiš prišiel, aby učil Božiu náuku. Kristus má taktiež na jednej ruke zobrazené 3 prsty, lebo je jednou z osôb Najsvätejšej Trojice. Je pravý Boh. Druhou rukou ukazuje na zvitok. Na ňom je napísané v taliančine najväčšie prikázanie: „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.“ Pán Ježiš bude v dospelosti učiť ľudí, aby vich živote bol Boh vždy na prvom mieste. Každý nábožný Žid sa toto vyznanie viery modlí každé ráno a večer. Svätý Jozef drží zvitok vo svojej ruke, lebo každý židovský otec učí svojho syna toto prikázanie ako prvú modlitbu. Ukazovákom druhej ruky ukazuje na ruku nebeského Otca, lebo plní jeho vôľu. Svätý Jozef prijal poslanie, ktoré mu Boh zveril, aby na tejto zemi formoval dieťa Ježiša a viedol ho k Bohu. Pri hlave Pána Ježiša je napísané „Emmanuel“. Anjel zvestoval Jozefovi, že v osobe Pána Ježiša sa naplní, čo povedal proroka Izaiáš: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami.“ (Mt 1,23) Toto proroctvo odkazuje na zázračné počatie Pána Ježiša z Panny Márie, ale taktiež vyjadruje, že v jeho osobe Boh prebýva medzi nami. 

 

Pápež František sa už 40 rokov každý deň modlí k sv. Jozefovi túto modlitbu:

„Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné,
príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí.
Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem,
aby mali šťastlivé vyriešenie.
Môj milovaný otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba.
Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie,
ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.“

Svätý Otec vyhlásil Rok sv. Jozefa pri výročí jeho titulu patróna Cirkvi

Vatikán 9. decembra (RV) Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.
Urobil tak dnes vydaným apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.
O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa postaral bl. pápež Pius IX. dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý ustanovil pápež František na oslávenie 150. výročia tejto udalosti, potrvá od dnešného dňa do 8. decembra 2021.
Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar mimoriadnych odpustkov“ pri splnení zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca). Dekrét zároveň odporúča, aby sa slávili špeciálne sviatky, pobožnosti a modlitby k úcte svätého Jozefa.
Pandémia a jej dôsledky ukazujú, že pre život človek nie sú dôležité celebrity z titulkov novín a televíznych programov, ale ľudia „ktorí každý deň prejavujú trpezlivosť a veľkú nádej a snažia sa nešíriť paniku, ale zmysel pre zodpovednosť“. Pápežov list je „slovom uznania a vďačnosti“ pre rodičov, starých rodičov, učiteľov, opatrovateľov, lekárov, predavačov v supermarketoch, upratovací personál, políciu, špeditérov, dobrovoľníkov, kňazov a rehoľníkov – pre „každého, kto ukazuje, že nikto sa nemôže zachrániť sám“.
So žiadnym svätcom – s výnimkou Panny Márie – sa pápežský Učiteľský úrad nezaoberal v minulosti v takej veľkej miere ako so Jozefom, píše František. Pius IX. vyhlásil 8. decembra 1870 sv. Jozefa za „všeobecného patróna Cirkvi“, Lev XIII. (1878-1903) zdôraznil jeho vzťah k svetu práce kvôli jeho povolaniu tesára, a potom Pius XII. ho  v roku 1955 vyhlásil za „patróna robotníkov“. Napokon v apoštolskom liste z roku 1989 Ján Pavol II. označil sv. Jozefa za „ochrancu Vykupiteľa“ (Redemptoris custos).
Sv. Jozef je dôležitým vzorom pre všetkých otcov, píše František. Človek sa nestane otcom „tým, že privedie na svet dieťa, ale skôr tým, že sa oň zodpovedne stará“. Byť otcom znamená uvádzať a sprevádzať dieťa do reality života. Podľa Františka sa to nestane tým, že syn alebo dcéra budú „držaní v zajatí, uväznení, ale tým, že sa im umožní, aby sa rozhodovali, uplatňovali svoju slobodu a odišli“. Ak sa o Jozefovi hovorí ako o „cudnom“, je to aj preto, lebo „cudná láska“ nechce druhého človeka opantať alebo ho spútať.

Podávanie svätého prijímania na ruku

AKO SPRÁVNE PRIJÍMAŤ NA RUKU POČAS PANDÉMIE? Mnohí sme už takto prijímali, ale robíme to správne a s úctou? Ďakujeme TV LUX za toto video <3

Uverejnil používateľ Medžugorie Pondelok 1. júna 2020