Liturgický kalendár

Duchovné slovo

Boh pre vieru ospravedlnil od počiatku všetkých

Pevne sa primknime k Božiemu požehnaniu a viďme, aké sú cesty požehnania. V duchu si pripomeňme, čo sa od počiatku stalo. Vďaka čomu bol náš otec Abrahám požehnaný? Či nie preto, že s vierou konal spravodlivosť a pravdu? Izák v dôvere, že pozná budúcnosť, ochotne priniesol obetu. Jakub v poníženosti pre brata odišiel zo svojej krajiny, šiel k Lábanovi a slúžil. A dostal dvanásť žeziel Izraela.

Kto toto s úprimným srdcom jednotlivo zváži, spozná, aké veľkolepé dary od neho dostali. Od Jakuba pochádzajú všetci kňazi a leviti, čo slúžia pri Božom oltári. Od neho podľa tela pochádza Pán Ježiš. Od neho pochádzajú cez Júdovu rodinu králi, kniežatá a vodcovia. Ani ostatné jeho kmene nemali menšiu česť, podľa Pánovho prísľubu: „Tvojho potomstva bude ako hviezd na nebi.“ (porov. Gn 15,5; 22,17; 26,4) Všetci títo dosiahli slávu a veľkosť nie zo seba samých alebo pre svoje skutky či spravodlivosť, ktorú konali, ale z jeho vôle. Preto ani my, povolaní z jeho vôle v Kristovi Ježišovi, nie sme ospravedlnení zo seba samých ani pre svoju múdrosť, rozumnosť, nábožnosť či skutky, ktoré sme konali vo svätosti srdca, ale skrze vieru, pre ktorú všemohúci Boh ospravedlnil od počiatku všetkých. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.

Čo teda urobíme, bratia? Zanedbáme dobré skutky a zanecháme lásku? Nech nás Pán chráni urobiť niečo také! Naopak, usilujme sa horlivo a ochotne konať každé dobré dielo. Veď sám Stvoriteľ a Pán všetkého plesá nad svojimi dielami. Nebesia upevnil svojou najvyššou zvrchovanou mocou a ozdobil ich svojou nepochopiteľnou múdrosťou. Oddelil aj zem od vody, ktorá ju obklopuje, a nehybne ju postavil na pevnom základe svojej vôle. Aj zvieratá, čo sa na nej hýbu, svojím rozkazom povolal k bytiu. More i živočíchy, čo v ňom žijú, napred pripravil a potom svojou mocou uzavrel.

A okrem toho všetkého vytvoril svojimi svätými a nepoškvrnenými rukami najvznešenejšieho a vďaka rozumu najvyššieho živočícha, nezmazateľný znak svojho obrazu, človeka. Veď Boh hovorí takto: „Urobme človeka na náš obraz a na našu podobu. A stvoril Boh človeka, muža a ženu ich stvoril.“ (porov. Gn 1,26-27) A keď toto všetko dokončil, schválil to, požehnal a riekol: „Vzrastajte a množte sa.“ (Gn 1,28) Uvedomme si, že všetci spravodliví boli ozdobení dobrými skutkami a že aj sám Pán sa radoval zo slávy svojich diel. Keď teda máme takýto príklad, bez meškania prijmime jeho vôľu a zo všetkých svojich síl konajme spravodlivé skutky.

  Z Listu svätého pápeža Klementa Prvého Korinťanom

(Nn. 31-33: Funk 1, 99-103) 

zdroj: breviar.sk

 

Svätý Klement I., pápež