Liturgický kalendár

Duchovné slovo

V tvojom požehnaní, Panna, je požehnaná celá príroda

Nebo a hviezdy, zem a rieky, deň a noc, všetko, čo podlieha moci človeka a je mu na úžitok, si blahoželá, Pani, že tvojím prostredníctvom opäť získalo stratenú krásu a ešte nadobudlo novú, nevýslovnú milosť. Všetko bolo stvorené, aby bolo podriadené a slúžilo človeku, ktorý má oslavovať Boha. Ale všetko stratilo svoju pôvodnú dôstojnosť a bolo akoby mŕtve. Na celé stvorenie zaľahla poroba a bolo poškvrnené tými, čo ho zneužívali na modloslužbu, lebo na to nebolo nič stvorené. Ale teraz sa všetko ako znovuzrodené teší tej istej dôstojnosti, lebo opäť je všetko podriadené vláde ľudí, ktorí oslavujú Boha, a znova im môže slúžiť.

Všetko plesá akoby nad novou, neoceniteľnou milosťou, lebo nielenže cíti, že sám Boh, sám Stvoriteľ neviditeľne riadi celé stvorenie zhora, ale ho aj vidí medzi sebou, ako si ním poslúži, a tým ho posväcuje. A táto veľká milosť vzišla z požehnaného plodu požehnaného života požehnanej Márie.

Skrze plnosť tvojej milosti sa teší z oslobodenia všetko, čo bolo v podsvetí, a raduje sa z obnovenia všetko, čo je na zemi. Veď skrze slávneho Syna tvojho slávneho panenstva jasajú všetci spravodliví, čo zomreli pred jeho oživujúcou smrťou, lebo on rozláme ich okovy, a anjeli sa tešia z obnovy svojho polozboreného mesta.

Žena plná, ba preplnená milosťou! Ako ožíva všetko stvorenie pokropené z tvojej pretekajúcej plnosti! Požehnaná, ba viac než požehnaná Panna! V tvojom požehnaní je požehnaná celá príroda; a nielen ona, stvorená Stvoriteľom, ale aj Stvoriteľ je zvelebovaný svojím stvorením.

Boh dal Márii svojho Syna, ktorého jediného splodil zo svojho srdca ako seberovného a miloval ako seba samého, a z Márie si utvoril Syna, ale nie iného, lež toho istého, takže bol prirodzene jedným a tým istým Synom Božím i Máriiným. Celú prírodu stvoril Boh – a Boh sa narodil z Márie. Boh stvoril všetko – a Mária porodila Boha. Boh, ktorý urobil všetko, seba utvoril z Márie, a tak obnovil všetko, čo stvoril. Ten, ktorý má moc urobiť všetko z ničoho, nechcel porušené stvorenie obnoviť bez Márie.

Boh je teda otcom všetkých stvorených vecí a Mária je matkou znovustvorených. Boh je Otcom základov všetkého, Mária je matkou obnovenia všetkého. Lebo Boh splodil toho, skrze ktorého všetko je stvorené (porov. Jn 1,3). Mária porodila toho, skrze ktorého všetko je spasené. Boh splodil toho, bez ktorého nie je vôbec nič, Mária porodila toho, bez ktorého nič nie je dobré.

Naozaj Pán s tebou (Lk 1,28), veď Pán urobil celú prírodu aj seba tvojím dlžníkom.

Z Rečí svätého biskupa Anzelma

zdroj: breviar.sk