Liturgický kalendár

Nový zákon nášho Pána

Boh teda zrušil staré obety, aby v novom zákone nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nedolieha ako jarmo (porov. Gal 5,1), nebola obeta ľudským dielom. Preto im opätovne hovorí: „Či som kázal vašim otcom, keď vyšli z egyptskej krajiny, aby mi prinášali celopaly a žertvy? Ale toto som im prikázal“ (porov. Jer 7,22-23): „Nech nik z vás nezamýšľa vo svojom srdci zlo proti svojmu blížnemu a nemilujte krivú prísahu.“ (porov. Zach 8,17)

Ak teda nie sme hlúpi, musíme postrehnúť dobrotivý zámer nášho Otca. Veď nám hovorí, ako máme k nemu pristupovať, lebo nás nechce zablúdených hľadať podobne ako ich. Hovorí nám teda: „Obetou Pánovi milou je srdce skrúšené; vôňou ľúbeznou Pánovi je srdce, ktoré oslavuje svojho Stvoriteľa.“ (porov. Ž 51,19) Preto musíme, bratia, pozorne skúmať, ako sa spasíme, aby sa náš zlý zvodca nevlúdil do nás a nepripravil nás o život.

Hovorí im teda opätovne o týchto veciach: „Prečo sa mi postíte, hovorí Pán, aby dnes bolo počuť v kriku váš hlas? Nie taký pôst som si ja vyvolil, hovorí Pán, ani človeka, ktorý sa takto umŕtvuje.“ (porov. Iz 58,4-5 [LXX]) A nám hovorí: „Toto je pôst, aký som si ja vyvolil, hovorí Pán: Rozviaž každé puto nespravodlivé, uvoľni záväzky vynútených zmlúv, utláčaných prepusť na slobodu a roztrhaj všetky nespravodlivé úpisy. Lám hladným svoj chlieb a ak uvidíš nahého, zaodej ho; tých, čo sú bez prístrešia, zaveď do svojho domu.“ (porov. Iz 58,6-7)

Utekajme teda od každej márnosti a rozhodne nenáviďme skutky zlej cesty. Neuzatvárajte sa sami do seba a nežite iba pre seba, akoby ste už boli ospravedlnení (porov. Hebr 10,25), ale schádzajte sa a spolu hľadajte, čo osoží všetkým. Lebo Písmo hovorí: „Beda tým, ktorí sú rozumní sami pre seba a múdri sami pred sebou.“ (Iz 5,21) Buďme duchovní, staňme sa dokonalým Božím chrámom. Nakoľko sme schopní, rozjímajme o bázni pred Bohom a usilujme sa zachovávať jeho príkazy, aby sme sa mohli radovať z jeho rozhodnutí. Pán „bude bez nadŕžania osobám súdiť“ svet (porov. 1Pt 1,17; Rim 2,11). A každý dostane podľa svojich skutkov (porov. Rim 2,6; 2Tim 4,14; Zjv 20,13; 22,12). Ak bol človek dobrý, bude pred ním kráčať jeho spravodlivosť. Ak bol zlý, bude pred ním mzda neprávosti. Preto sa nikdy neoddávajme odpočinku v presvedčení, že sme povolaní, aby sme nezaspali vo svojich hriechoch, aby sa nás nezmocnilo knieža zla a nevytrhlo nás z Pánovho kráľovstva.

A ešte, bratia moji, zamyslite sa aj nad týmto: Ak po toľkých znameniach a zázrakoch, ktoré sa stali v Izraeli, vidíte, že boli opustení, dajme si pozor, aby sa raz nesplnilo aj na nás, čo je napísané: „Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“ (Mt 22,14)

Z Listu pripisovaného Barnabášovi

(Cap. 2, 6-10; 3, 1. 3; 4, 10-14; Funk 1, 7-9. 13)

zdroj: breviar.sk

„Chlieb náš každodenný daj nám dnes.“
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka

Podávanie svätého prijímania na ruku

AKO SPRÁVNE PRIJÍMAŤ NA RUKU POČAS PANDÉMIE? Mnohí sme už takto prijímali, ale robíme to správne a s úctou? Ďakujeme TV LUX za toto video <3

Uverejnil používateľ Medžugorie Pondelok 1. júna 2020